Transform Business Outcomes

Sở hữu và Cho thuê

Đánh giá xem việc cho thuê hay sở hữu bất động sản có phù hợp với công ty của quý vị hay không, đây là một cân nhắc quan trọng đối với khách hàng muốn đảm bảo tính chắc chắn về chi phí và vốn chủ sở hữu tiềm năng.

lease-own-hero-972x1296

Cách thức Chúng tôi Thực hiện

Dù đó là cơ sở riêng lẻ hay một phần trong chiến lược danh mục rộng hơn, đội ngũ Tư vấn Tài chính của chúng tôi sẽ nghiên cứu các yêu cầu để hỗ trợ quý vị ra quyết định.
Phân tích giữa cho thuê và sở hữu của chúng tôi sử dụng một mô hình độc quyền được tùy chỉnh theo yêu cầu của quý vị.

Yếu tố Khác biệt Chính

Đánh giá Tổng thể
Tận dụng kiến thức chuyên môn của chúng tôi về thị trường người thuê, vốn và nợ cũng như tài chính có cấu trúc để đánh giá xem nên cho thuê hay sở hữu bất động sản.

Phối hợp Nội bộ
Làm việc trực tiếp với nhóm phân tích và lập kế hoạch tài chính (FP&A) của quý vị để đảm bảo phân tích của chúng tôi phù hợp hướng dẫn hạch toán nội bộ.

Đảm bảo Độ chính xác
Cung cấp phân tích tài chính chính xác, toàn diện và được thẩm định ngang cấp thông qua đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi.

Đội ngũ Lãnh đạo