Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê

Giành lợi thế cạnh tranh thông qua danh mục quan trọng và báo cáo cấp độ tài sản từ nhà cung cấp dịch vụ quản lý cho thuê lớn nhất toàn cầu.

lease-administration-hero-972x1296-(8)

Giới thiệu

Chịu trách nhiệm gần 200.000 hợp đồng thuê hàng năm, chúng tôi sử dụng phân tích nâng cao, kiểm soát chất lượng, kiểm tra ngôn ngữ cho thuê và tối ưu hóa quy trình để xây dựng các hệ thống giảm rủi ro và giảm chi phí của quý vị.

Công nghệ chúng tôi sử dụng trong việc quản lý hợp đồng thuê của quý vị bao gồm

Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê

Dịch vụ liên quan

Thông tin Liên hệ

Thông tin Liên quan