Loan Phùng

Quản Lý Cấp Cao, Bộ Phận Tư Vấn & Giao Dịch - BĐS Công Nghiệp & Logistics, Hà Nội

Ảnh của loan-phung