Hiệu quả Làm việc ở Nơi làm việc


Giải pháp Nơi làm việc Toàn cầu (GWS) của CBRE phối hợp chặt chẽ với khách hàng để xây dựng giải pháp giúp bất động sản trở thành một yếu tố quan trọng đóng góp vào năng suất và hiệu quả làm việc của tổ chức. Mô hình quản lý khách hàng đã được minh chứng của chúng tôi là cốt lõi của phương pháp tiếp cận coi khách hàng là trung tâm. Mỗi khách hàng doanh nghiệp đều được ủy thác cho một Giám đốc Liên kết có thẩm quyền quản lý trên phạm vi toàn cầu với sự hỗ trợ của các nguồn lực trên phạm vi khu vực và toàn cầu. Vị lãnh đạo này sẽ là đầu mối liên hệ duy nhất về đặc quyền truy cập, tư vấn chuyên môn và trách nhiệm giải trình.

Các dịch vụ cân bằng trên phạm vi toàn cầu của chúng tôi bao gồm:

  • Quản lý Dự án
Chúng tôi đặc biệt có khả năng thực hiện các dịch vụ này, bao gồm cả các dịch vụ kỹ thuật quan trọng, tại hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới, với từng loại hình nơi làm việc cụ thể:

  • Văn phòng và Trụ sở
  • Trung tâm Dữ liệu
  • Nơi làm việc Thay thế
  • Nhà máy Sản xuất
  • Trung tâm Phân phối và Nhà kho
  • Cơ sở Nghiên cứu và Phát triển
  • Trung tâm Dữ liệu

Liên hệ với chúng tôi để biết CBRE làm thế nào để có thể giúp tổ chức của bạn biến bất động sản thành một lợi thế thực tế.

Dịch vụ Liên quan

Tư vấn cho Khách thuê

Với kiến thức chuyên sâu và sáng tạo, chúng tôi tư vấn các giải pháp tích hợp thông tin kinh doanh với tối ưu hóa danh mục đầu tư, phân tích vị trí và chiến lược tổ chức để tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa thiết kế nơi làm việc và năng suất lao động của khách thuê.

Dịch vụ Tư vấn Chiến lược | Khách thuê

Khai thác tất cả cơ hội mà chúng tôi có để tạo dựng lợi thế kinh doanh cho khách hàng là các khách thuê trên khắp thế giới.

Tư vấn mặt bằng làm việc

Giúp tổ chức tận dụng các khoản đầu tư bất động sản của mình để thúc đẩy thay đổi kinh doanh, thu lợi từ hoạt động kinh doanh hiệu quả và có khả năng sinh lời cao hơn và tạo ra văn hóa làm việc dựa trên hiệu quả.