Hồng Lê

Phó Giám Đốc, Bộ Phận Tư Vấn & Giao Dịch - Dịch Vụ Tiếp Thị Dự Án Nhà Ở, Việt Nam

Ảnh của hong-le