redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2
Minh-Tu_326x248

Tú Trần

Phó Giám Đốc Cấp Cao
Bộ Phận Quản Lý Tài Sản

Việt Nam

Quản Lý Tài Sản

Tú Trần Phó Giám Đốc Cấp Cao Việt Nam
Quản Lý Tài Sản
Văn phòng Hồ Chí Minh Tầng 13, Tòa nhà A&B Tower
76A Lê Lai, phường Bến Thành
Quận 1
Tú Trần Phó Giám Đốc Cấp Cao Việt Nam
Quản Lý Tài Sản
Văn phòng Hồ Chí Minh Tầng 13, Tòa nhà A&B Tower
76A Lê Lai, phường Bến Thành
Quận 1