Oanh-Ho_326x248
Oanh Hồ Giám đốc Hồ Chí Minh
Bộ phận thẩm định
Văn phòng Hồ Chí Minh Tầng 13, Tòa nhà A&B Tower
76A Lê Lai, phường Bến Thành
Quận 1