Ha-Dinh-326x248
Hạ Đinh Quản lý Cấp cao, Trưởng Bộ phận Marketing Truyền thông Việt Nam
Bộ phận tiếp thị và truyền thông