Thao-Huynh_326x248
Thảo Huỳnh Phó Giám đốc Hồ Chí Minh
Bộ Phận Pháp Chế
Văn phòng Hồ Chí Minh Tầng 13, Tòa nhà A&B Tower
76A Lê Lai, phường Bến Thành
Quận 1