redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2
Nga-Pham_326x248

Nga Phạm

Giám Đốc

Việt Nam

Bộ phận hành chính - nhân sự

Nga Phạm Giám Đốc Việt Nam
Bộ phận hành chính - nhân sự
Văn phòng Hồ Chí Minh Tầng 13, Tòa nhà A&B Tower
76A Lê Lai, phường Bến Thành
Quận 1
Nga Phạm Giám Đốc Việt Nam
Bộ phận hành chính - nhân sự
Văn phòng Hồ Chí Minh Tầng 13, Tòa nhà A&B Tower
76A Lê Lai, phường Bến Thành
Quận 1