Kiet-Vo_326x248
Kiệt Võ Giám đốc Việt Nam
Bộ Phận Tư Vấn & Giao Dịch | Dịch Vụ Tiếp Thị Dự Án Nhà Ở
Văn phòng Hồ Chí Minh Tầng 13, Tòa nhà A&B Tower
76A Lê Lai, phường Bến Thành
Quận 1