Diep-Phan_326x248
Điệp Phan Giám Đốc Tài Chính Việt Nam
Bộ phận tài chính kế toán
Văn phòng Hồ Chí Minh Tầng 13, Tòa nhà A&B Tower
76A Lê Lai, phường Bến Thành
Quận 1