Văn Phòng CBRE
Nghiên cứu hữu ích  EN  |  VN
07/2014 – CBRE Vietnam Dashboard
   
Vietnam ViewPoint: Residential Launch and Buyer Confidence
   
Vietnam ViewPoint: 2013 New Land Law
   
Thị Trường Đà Nẵng Q2/2014
   
Vietnam 2014 Mid-year Review – If not now, when?